Privacy

PRIVACY VERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Laatste datum van herziening: 5 maart 2019

1. Algemeen

Mowi Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Kolvestraat 4, 8000 Brugge en met KBO nummer 0426 019 644 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website www.werkenbijmowi.be en in het kader van rekrutering en selectie van personeel.

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”) en de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Met deze Privacy verklaring wensen wij jou te informeren over waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken, hoe we ze beschermen en hoe lang we ze bewaren, wanneer je onze website bezoekt en/of solliciteert voor een vacature bij Mowi Belgium NV.

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer je solliciteert voor eender welke functie bij Mowi Belgium NV, door één van de sollicitatieformulieren in te vullen op deze website (https://werkenbijmowi.be) of op eender welke andere wijze.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden:

2.1.     In het kader van rekrutering kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat (is geen verplicht veld)
 • Opleidingsinfo
 • Info werkverleden
 • Talenkennis
 • Of je een eigen vervoermiddel hebt of niet
 • Bereidheid tot ploegenwerk en weekendwerk
 • Manier waarop je kennis hebt genomen van een vacature
 • Motivatie
 • CV (curriculum vitae)
 • URL naar eventueel LinkedIn profiel
 • Je foto indien je ons deze bewust en vrijwillig bezorgt
 • Indien van toepassing, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die je ons meedeelt bij jouw sollicitatie, in verband met de uitoefening van jouw functie;
 • Digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet moeten worden verwerkt.

2.2.    De volgende gegevens verzamelen wij automatisch tijdens je bezoek:

 • Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie voor meer informatie onze cookie statement.

3. Persoonsgegevens die verzameld worden:

3.1.     Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je sollicitatie voor een tewerkstelling bij ons te registreren en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, om een profiel van jou aan te maken, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang, i.e. het belang om ons een goed beeld van jou te vormen alvorens je een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in jouw belang lijkt of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang.
 • In het geval van een beslissing om je aan te werven, zullen we je persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.
 • In het geval van een beslissing je niet aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 5), met name om je in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij je profiel en om onze belangen te beschermen. Dit is ook in ons gerechtvaardigd belang.
 • Je e-mails of andere elektronische of papieren berichten te verzenden met jobs die je zouden kunnen interesseren

3.2.     Direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Wat zijn mijn rechten?

Je kunt ons op ieder moment contacteren voor bijstand bij je sollicitatie of het beheer van je sollicitatie. Je hebt bovendien het recht om ons op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage van je persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we bezitten met betrekking tot jou;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van persoonsgegevens mochten deze niet accuraat of niet volledig worden bijgehouden;
 • Je persoonsgegevens te laten wissen van zodra wij geen rechtmatige grond (meer) hebben om ze te verwerken;
 • Je persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (“recht op overdraagbaarheid”);
 • Beperking met betrekking tot de gegevensverwerking indien je de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien je bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl wij ze niet meer nodig hebben in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.
 • Je hebt ook te allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe wij ons zouden hebben gebaseerd op het gerechtvaardigd belang (zie boven). Wij zullen de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo zal je bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van jouw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zullen wij je gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.

Je kan de bovenstaande rechten uitoefenen door verzending van een e-mail aan hr@mowi.com of per brief (Mowi Belgium NV, Afdeling HR, Kolvestraat 4, 8000 Brugge), mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je hebt daarnaast ook het recht om, indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens hebben verwerkt of eender welke privacy vraag of verzoek van jou hebben behandeld, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je verblijft, waar je werkt of waar de vermeende inbreuk werd begaan.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven worden besproken.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving in het toekomstige land van tewerkstelling, kunnen persoonsgegevens worden bewaard gedurende andere dan de hierboven vermelde periodes.

5. Gegevens updaten of verwijderen

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan hr@mowi.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het registratieformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je ons meedeelt.

Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan hr@mowi.com. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

HR, jouw beoogde leidinggevende(n) en andere bij de sollicitatieprocedure betrokken medewerkers zullen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens op basis van een strikte “need-to-know” basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen jouw gegevens niet door naar andere partijen, met de mogelijke uitzondering van “assessment centra” etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.

De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

 7. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

Gelet op jouw sollicitatie bij de internationale groep Mowi kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde gegevens worden gedeeld met andere ondernemingen van de groep in andere Europese landen. Wij sturen jouw gegevens echter niet zonder jouw toestemming door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Wordt er geautomatiseerde besluitvorming toegepast?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op een geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Wij stellen als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. Bijgevolg baseren wij onze beslissing om jou al dan niet aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy verklaring niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet door ons beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy verklaring.

10. Toepasselijk recht

Deze Privacy verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

11. Hoe contact met ons opnemen?

Wij hopen dat deze Privacy verklaring jou helpt te begrijpen en jou vertrouwen geeft in hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je verdere vragen hebt over deze Privacy verklaring en/of de manier waarop we sollicitaties behandelen in het algemeen, gelieve ons te contacteren via hr@mowi.com.

12.  Wijzigingen in deze Privacy verklaring

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere wijziging die we aanbrengen aan deze Privacy verklaring in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina. Om je te informeren wanneer wij deze Privacy verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.

COOKIE VERKLARING

Laatste datum van herziening: 5 maart 2019

1. Algemeen

Mowi Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Kolvestraat 4, 8000 Brugge en met KBO nummer 0426 019 644 is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.werkenbijmowi.be.

2. Cookies

2.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

In ons Cookie statement vind je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Cookie verklaring en Cookie statement grondig te lezen om kennis te nemen van de cookies die wij gebruiken op deze website en hoe je deze kan beheren.

2.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser, op de harde schijf van je computer of op je mobiel toestel. Zij kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals het verzekeren van de goede werking van de website of het onthouden van jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website.

2.3.     Hoe cookies beheren?

Je kan cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen zoals je wenst. Je kan alle cookies die reeds op je toestel staan verwijderen en je kan je browser instellen om te vermijden dat ze worden geplaatst.

Webbrowsers laten je toe om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

2.4.     Meer informatie over cookies

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

2.5.     Welke cookies gebruiken wij op onze websites

In het Cookie statement vind je een overzicht van alle cookies die we op onze website www.werkenbijmowi.be gebruiken.

3. Aanpassingen van deze Cookie verklaring

Wij zullen deze Cookie verklaring af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Cookie verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Je vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie.

Om je te laten weten wanneer wij aanpassingen doen, zullen wij de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen.

4. Contact

Voor vragen, opmerkingen of inlichtingen wat betreft onze Cookie verklaring, kun je een e-mail sturen naar hr@mowi.com of ons bellen op +32 50 45 85 85.